Menu Zavrieť

I N F O R M Á C I A – 3.1.2014 (Zákazka – Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním)

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 vo väzbe na § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)