Menu Zavrieť

I N F O R M Á C I A – Zverejnenie správy o zákazke 5.2.2014 (Zákazka – Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním)

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 21 ods. 2 vo väzbe na § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)